Biogas i Jämtland

Den första gårdsbaserade biogasanläggningen i Jämtland byggdes i Oviken 2010. Idag finns totalt 9 gårdsbaserade anläggningar. Samtliga anläggningar rötar gödsel från den egna gården och producerar el och värme. Den sammanlagda producerade energimängden är cirka 5 GWh per år med en total installerad effekt på 166 kW. Läs mer om anläggningarna här.

I Östersund produceras också biogas som en biresurs i Gövikens reningsverk. Rötning av reningsverkets avloppsslam sker i en kammare där biogas bildas. Sedan 2007 uppgraderas och renas biogasen till fordonsbränsle som tankas vid det tankställe som ägs och drivs av Östersunds kommun. Anläggningen har kapacitet för att årligen producera cirka 500 000 m3 fordonsgas, vilket räcker till att driva ca 350 fordon.