Om substrat

Vad är substrat?

Substrat är namnet för råvaran vid biogasproduktion. Det huvudsakliga substratet vid biogasproduktion på gårdsnivå är vanligtvis gödsel. Andra substrat som är lämpliga för rötning kan vara bi- eller restprodukter från livsmedelsindustrin, jordbruksgrödor och skörderester, matavfall med mera.

Bra att tänka på

Vill man leverera substrat till en gårdsbiogasanläggning är det bra om substratet är pumpbart eller lätt löser upp sig i vätska. Det är en fördel om det inte är styckeförpackat eftersom det innebär en tidskrävande hantering. Ju mer information du har om substratet, desto bättre. Egenskaper som till exempel TS eller VS samt näringssammansättning är viktiga för att kunna bedöma metanutbyte och därmed värdet av substratet.

Animaliska biprodukter

Avfall som helt eller delvis härstammar från djurriket kallas för “animaliska biprodukter” och omfattas av ABP-lagstiftningen. Om avfallet klassas som kategori 3-material kan det hygieniseras och sedan användas till biogasproduktion. Den vanligaste metoden för hygiensiering är upphettning till 70 °C under minst en timme, med en partikelstorlek på max 12 mm, så kallad pastörisering. I dagsläget finns ingen pastöriseringsanläggning i Jämtlands län.

Mer information

I Substrathandboken (SGC Rapport 200), framtagen av Svenskt Gastekniskt Center AB, finns mer att läsa om olika substrat. Rapporten innehåller en tabell där teoretiskt gasutbyte för olika substrat kan beräknas.

Länk till avfall Sverige om animaliska biprodukter

Länk till Jordbruksverket om animaliska biprodukter